Cung cấp chữ ký số

  • luatvietcess

    Lợi ích của chữ ký số đối với doanh nghiệp

    LỢI ÍCH CỦA CHỮ KÝ SỐ ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP –  Tiết kiệm chi phí giấy tờ, thời gian luân chuyển trong hoạt động quản lý công văn, giấy tờ, thư điện tử. – Chữ ký số giải quyết vấn đề toàn vẹn dữ liệu và là bằng chứng chống chối bỏ trách nhiệm trên ...